OnSail erityisehdot


OnSailin järjestämien matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme Yleisten valmismatkaehtojen lisäksi erityisehtoja.

OnSail-matkoilla vastuullisena matkanjärjestäjäna on TravelOn Matkat Oy. Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen 30.6.2009 hyväksymiä Yleisiä valmismatkaehtoja ja 1.7. alkaen voimaan astuvia matkapakettiehtoja. Olemme asettaneet tarvittavan kuluttajavakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puhelin: 029 505 3000, s-posti: kirjaamo@kkv.fi


MAKSUEHDOT 

Jos matka varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 300 €/henkilö
– loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.
Jos matka varataan alle 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan koko matkan hinta.

MAKSUEHDOT PELKÄN VENEEN VARAUKSISSA 

Jos vene varataan vähintään 45 vrk ennen lähtöä
– matkaa varattaessa suoritetaan varausmaksu 50% veneen hinnasta
– loppumaksu tulee suorittaa 45 vrk ennen lähtöpäivää. Sekä ennakko- että loppumaksu suoritetaan matkavarauksessa olevien tietojen mukaisesti.

HINNANMUUTOKSET

Hinnat perustuvat matkan hinnoittelupäivän valuuttakurssiin. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (katso Yleiset valmismatkaehdot kohta 9). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan hinnoitteluhetken valuuttakurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

TOIMISTOKULUT

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 300 €/henkilö.

PERUUTUSEHDOT 

Jos venekunta peruuttaa koko matkan

– alle 90 pv, mutta viimeistään 45 pv ennen matkaa, palautetaan maksusuoritukset vähennettyinä toimistokuluilla (300 €/hlö).
– alle 45 pv ennen matkaa perimme kuluina ne todelliset kulut mitkä venevuokraamo ja lentoyhtiö perii matkanjärjestäjältä.

Mikäli palveluntuottajan (lentoyhtiön tai venevuokraamon) peruutusehdot ovat  tiukemmat kuin yleiset valmismatkamatkaehdot tai matkapakettiehdot, perimme asiakkaalta  toimistokulujen lisäksi todelliset OnSailille aiheutuvat kulut täysimääräisinä. Sovellamme näitä ehtoja myös matkustajan oikeuteen peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. lääkärintodistusperuutus).
Mikäli omatoimipurjehduksella joku venekuntaan kuuluva henkilö peruuttaa matkan, häneltä peritään kulut  yo. peruutusehtojen mukaisesti. Mikäli venevuokraamo ei pysty tarjoamaan pienempää venettä tilalle, peritään veneen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut muilta venekunnan jäseniltä.
Mikäli joku venekuntaan kuuluva henkilö on estynyt lähtemään matkalle sairastumisen, kuolemantapauksen tai vakavan onnettomuuden vuoksi, voidaan hänen tilalleen sijoittaa uusi henkilö ilmoittamalla asiasta matkanjärjestäjälle vähintään 14 vrk ennen matkaa. Muutoksesta peritään lentoyhtiön määrittelemät kulut nimenmuutoksesta. Estynyt matkustaja on velvollinen toimittamaan matkanjärjestäjälle lääkärintodistuksen, virkatodistuksen tai muun tarvittavan selvityksen syyn osoittamiseksi. Huom. mikäli veneen kapteeni estyy lähtemään matkalle, voi koko venekunta joutua peruuttamaan matkansa. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille miehistön jäsenille.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

PERUUTUSEHDOT PELKÄN VENEEN VARAUKSISSA 

Jos venekunta peruuttaa koko veneen veloitamme kuluina ne todelliset kulut mitä palveluntarjoaja/vuokraamo veloittaa OnSaililta lisättynä OnSailin omilla toimistokuluilla.
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista kaikille miehistön jäsenille.

TAKUUTALLETUS JA LISÄVAKUUTUS

Kansainvälisen käytännön mukaisesti suoritetaan lähtösatamassa takuutalletus tunnetuimmilla luottokorteilla. Takuutalletus palautetaan venettä luovutettaessa, jolloin mahdollisten vahinkojen kustannukset vähennetään kokonaissummasta. Inventaarioluettelo on syytä tarkistaa huolellisesti ennen matkan alkua. Takuutalletus vaihtelee  1000 eurosta – 4000 euroon riippuen veneen koosta.

Lisävakuutus (damage  waiver)  = pienennetty omavastuu (takuutalletus) Voit valita joko edellä mainitun takuutalletuksen tai omavastuun pienentävän lisävakuutuksen, jota ei palauteta matkan jälkeen. Tämä lisävakuutus maksaa vuokraamosta riippuen 200-400 €, jolloin takuutalletuksen osuus pienenee 1000 -500 euroon. Omavastuun poistovakuutus ei korvaa vastapuolelle aiheutuneita kuluja. Ainostaan omaan veneeseen tulleet mahdolliset vauriot. Omavastuun poistomaksu ei myöskään korvaa kadotettua jollaa eikä ankkuria eikä ankkuriketjua.

PURJEHDUSTODISTUKSET

Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) myöntämä Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on virallinen todistus purjehduskokemuksesta. Mikäli lupakirjaa ei ole, voi asiakas todistaa purjehduskokemuksensa jollain muulla todistuksella, esimerkiksi oman pursiseuransa kommodorin allekirjoittamalla englanninkielisellä todistuksella. Kreikan ja Turkin varustamot hyväksyvät kommodorin todistuksen osoittamaan, että kapteenilla on tarvittavat tiedot ja taidot huviveneen kuljetukseen avomerellä.

VAADITTAVAT PURJEHDUSTODISTUKSET VENEEN KAPTEENILTA

Kreikka: Todistus purjehdustaidosta 2 venekunnan jäseneltä.
Turkki: Todistus purjehdustaidosta 1 venekunnan jäseneltä. 
Kroatia: Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja 1 venekunnan jäseneltä.
Purjehdustodistusten kopiot tulee lähettää OnSailiin viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa. Alkuperäiset todistukset tulee ottaa mukaan matkalle.
Huom. Kreikan vesialueella ankkurointi turkkilaisella veneellä on kielletty. Vastaavasti kreikkalaisella veneellä ei saa ankkuroida Turkin alueella eikä kroatialaisella veneellä Albaniassa, Italiassa eikä Montenegrossa.

MIEHISTÖLUETTELO (CREWLIST)

Viimeistään 3 viikkoa ennen matkaa venekunta kokoaa miehistöstä seuraavat tiedot ja lähettää ne OnSailiin: syntymäaika, voimassa olevan passin numero tai henkilökortin numero ja , kansallisuus. Yksittäiset matkapurjehduksille tai purjehduskursseille osallistuvat henkilöt toimittavat matkatoimistoon vain omat yllä luetellut miehistöluettelossa tarvittavat henkilötietonsa.

VENEEN VASTAANOTTO

Saapumispäivänä tarkistetaan inventaarioluettelo, hoidetaan muonitusjärjestelyt ja maksetaan mahdolliset lisämaksut, takuutalletus tai omavastuunpoistomaksu. Tulopäivänä vene vastaanotetaan klo 17. Saavuttaessa iltalennolla majoitutaan veneeseen ja muodollisuudet hoidetaan seuraavana aamuna.

VENEEN LUOVUTUS

Satamaan saavutaan matkan päättymistä edeltävänä iltana. Seuraavana aamuna klo 9 on veneen luovutus ja tarkistuksen jälkeen palautetaan takuutalletus. Mikäli paluu viivästyy yllä mainitusta ajasta, veneen omistajayhtiöllä on oikeus periä veneen virallinen vuokraushinta kaksinkertaisena ylimenevältä ajalta.

HUOMAUTUKSET JA REKLAMAATIOT

Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava venevuokraamolle tai muulle matkakohteessa olevalle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä venevuokraamolle.
Luovutusasiakirjan ja inventaariolistan allekirjoittamisen jälkeen venevuokraamon tai matkanjärjestäjän korvausvastuu poistuu.

LENTOAIKATAULUN MUUTOKSET

Ennakkoon ilmoitettu aikataulu voi muuttua ennen matkaa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että OnSaililla on käytettävissään asiakkaan ajantasainen matkapuhelinnumero mahdollisten muutosten ilmoittamiseksi. Mikäli yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, vastaa asiakas itse muuttuneiden tietojen aiheuttamasta vahingosta ja syntyvistä kuluista.

MATKATAVARAT

Noudattaa matkatavarasäännöksissä ja maksuissa operoivan lentoyhtiön ehtoja. Suurin osa matkapaketeista toteutetaan Finnairin lennoilla - ajantasaiset matkatavarahinnat sekä säännöt löytyvät Finnairin verkkosivuilta. Muilla lentoyhtiöillä sovelletaan kyseisen lentoyhtiön ehtoja, jotka ovat saatavissa OnSailista

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET

Matkustajalla on matkavahvistuksen saatuaan velvollisuus tarkistaa, että matkavahvistuksessa mainitut matkustajatiedot, matkapäivät, matkakohde sekä lento- ja majoitustiedot ovat oikein. Matkustajan nimi on annettava täsmälleen siinä muodossa, jossa se lukee matkustusasiakirjassa. Matkustaja vastaa virheellisinä tai puutteellisina annettujen tietojen korjaamisen kustannuksista.

Matkustajan on annettava matkanjärjestäjälle sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto matkaa koskevista asioista myös matkan aikana. Viestintä tehdään ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimen tekstiviestein. Matkustajalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.

Matkustajalla on velvollisuus tuoda matkanjärjestäjän tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta- tai aistirajoitus, jolla voi olla vaikutusta matkan toteuttamiseksi tehtäviin järjestelyihin, esimerkiksi kuljetus- tai majoitusyritysten turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Jos matkustaja ei saavu matkan lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matkustajan matkan hintaan sisältyvät palvelut ilman takaisinmaksua.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

Kehotamme jokaista matkustajaa hankkimaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen.

YLEISTÄ

OnSail ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä myöskään nettisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, lentoja, konetyyppejä, hotelleja jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja retkiohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.